2007 JR East / Otona no Kyujitsu / Magazine

( Les Mains AD: Hiroaki Tachikawa D: Daisuke Hayami

JR東日本 大人の休日