KAGOME Natsu-shibori 2006 / TV-Info-mercial ( AZ,INC. / Pr: Kazuyoshi Sugiyama AD: Yutaka Fujiki C: Takuya Tamura / Director: Taizo Shioda )

@

@

@

@