1998 KOSE / Calendar ( AD:Kyoko Ikeda D:Azusa Kojima C:Keizou Mugita )