2009-10 Sukoyaka Family / Booklet Cover ( Houken Corp. / Kenyu-kikaku Shuppan )