2006 Sukoyaka Family / Booklet Cover ( Houken Corp. / Kenyu-kikaku Shuppan / Caroline )